ارتباط بصری یکی از موثرترین راههای ماندگاری در اذهان است