ساده ، اما کاربردی – طرز صحیح گرفتن دوربین در دست

برای نوشتن این مطلب بسیار دو دل بودم چرا که شاید خیلی از افرادی که عکاسی میکنند فکر کنند که طرز گرفتن دوربین در دست را خیلی خوب میدانند و البته خود بنده نیز چنین تصوری داشتم ولی پس از برخورد با عده ای از دوستان عکاس که اتفاقا خود را عکاس مینامیدند و نام حرفه ای نیز بر روی خود گذاشته بودند و دیدن اینکه در بسیاری از لحظات عکاسی دوربین را صحیح در دستشان نگرفته اند بر آن شدم تا این مطلب را در سایت بگذارم و با تعدادی عکس ساده نحوه گرفتن صحیح دوربین در دست را نشان دهم . امید است مفید فایده باشد .

گرفتن دوربین 2 گرفتن دوربین 3 گرفتن دوربین

توییتر
گوگل +
WhatsApp