دریافت کارت هدیه نقدی

دقت نمایید نام و نام خانوادگی درج شده روی کارت و نام و نام خانوادگی ثبت شده باید با نام و نام خانوادگی شماره کارت اعلامی همسان باشد . در غیر اینصورت وجه واریز نخواهد شد.

نوع ارز خود را انتخاب کنید
IRT تومان